Category Archives: Uncategorized

Dynamika na rynku książkowym

Codziennie czytam wiele publikacji, blogów oraz książek i dzisiaj właśnie dostałam cenną informację, która może się przydać wielu osobom, dlatego natychmiast chcę się nią podzielić.

W związku z tym faktem postanowiłam umieszczać dodatkowe aktualne mądrości także innych osób, poza  trójką wybranych mentorów.  A to dlatego, że mimo iż Brandon, John and Nick są ciągle aktualni, to widzimy, że dynamika rynku zmienia się czasami z dnia na dzień, a szczególnie na rynku książkowym. Pomaga nam w tym technologia i media spolecznowściowe.

Madrość dzisiejsza to informacja, którą podał znany w Kanadzie i Stanach marketer, John Kremer:

Mamy 332 mliony potencjalnych klientów na LinkedIn. Średnie zarobki na LinkedIn: $112,000 Średnie zarobki na Facebook: $61,000 Średnie zarobki na Twitter: $58,000

Widzimy teraz, która grupa ma pieniądze na zakup naszego produktu lub serwisu. Prosze pomyśleć, czy wśród nich znajduje  sie może Państwa potencjalny klient.

Mój na pewno tak, gdyż moja ostatnia książka jest właśnie dla profesjonalistów. Książka wyjaśnia krok po kroku jak napisać i wydać książkę jako najskuteczniejsze narzędzie  Self-Public  Relations.  Jest ona wydana i do nabycia w Polsce, a wkrótce będzie wydana po angielsku.

         

Dynamics on the book Market

I am reading a lot of posts, articles and books and today I came across with a very interesting data: John Kremer in his today's message is giving the following info:

"There are 332 Million Hungry Prospects on LinkedIn. Average salary on LinkedIn: $112,000 Average salary on Facebook: $61,000 Average salary on Twitter: $58,000"

It made me think that besides the wisdom of three gurus I will incorporate in my blogs additional other information which is the most updated and I consider useful for success.

Now we know who has money to buy books and sincere interest in professional development.   Think if it could be your potential client.  It is certainly mine for my latest book which explains how to write and publish a book as the most effective Self -Public Relations tool.

All these different approaches to marketing and sales are important. Some could be just an inspiration and other a sample for our product or service.

Odkryj swoją pasję

Najbardziej niesamowitą przygodą w życiu jest pokonanie strachu oraz wszelkich wątpliwości i odważenie się na relizację swoich marzeń.  Dla niektórych ten moment przychodzi nagle,  innym  potrzebne są lata, aby odkryć swoje talenty i zainteresowania. Jednak takie dążenie przyciąga nas tak mocno, że tylko wtedy czujemy entuzjazm, zapał i energię. Tak rodzi się pasja.

Istnieje wiele różnych sposobów, aby odkryć pasje. W moim przypadku, moje zainteresowania  krystalizowaly się wiele lat i niestety, były  wypełnione wieloma  nieoczekiwanymi  przerwami losowymi. Kiedy byłam dzieckiem, moja mama zaszczepila mi ogromną miłość do książek. Każdej jesieni  pilnie uczęszczałyśmy na  targi książki. Pewnego razu, miałam krótką rozmowę z jednym z autorów.Elokwencja, pewność siebie i wyszukane słownictwo zaimponowaly mi. Ten czlowiek wydał mi się najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Chciałam być dokładnie taka jak on i wtedy zamarzyłam zostać pisarką.

Na przestrzeni wielu lat chciałem być nauczycielka, prawniczką, tancerką i zawodową tenisistką. Zapomniałam o moim pierwszym marzeniu aż do czasu, kiedy zacząłem studiować literaturę i dziennikarstwo. Byłam zadowolona z mojego wyboru. Podobały mi się wywiady z ciekawymi ludźmi, pisanie i prowadzenie badań. Jednak kiedy skończyłam trzeci artykuł krytykujący system komunistyczny, moja zaniepokojona matka, zaprosiła mnie do Kanady ratując mnie od niechybnych reperkusji z powodu mojej młodzieńczej arogancji.

W 1981 roku ogłoszono stan wojenny w Polsce, i wtedy nie mógłam wrócić do kraju. Musiałam zapomnieć o swoich marzeniach i zacząć budować nowe życie. Mój największy atut - język polski -  nie Byl w Kanadzie przydatny do niczego. Dziewięć lat później, komunizm upadł, i znowu byl to moment, kiedy postanowiłam zacząć pisać. Zostawiłam swoją, dobrze płatną, pracę w przemyśle elektronicznym i oświadczyłam rodzinie, że mam zamiar spędzić jakiś czas w naszym domku nad jeziorem i pisać. Wziąłem ze sobą komputer, psa i zacząć myśleć o tym, że wlaściwie mógłabym napisać ksiązkę. Problem jednak był w tym, że nie mialam pojęcia o czym. Minęło kilka tygodni, zanim wymyśliłam tytuł, a w trzecim miesiącu, napisałem kilka akapitów. Musialam siepoddać. Wyraźnie nie mialam talentu do pisania.

Minęło kolejne dziewięć lat. Pojechałam  z wizytą do kraju. Zauważyłem, że w Polsce ludzie, nie mieli pojęcia, jak szukać pracy w nowej rzaczywistości. Spostrzegłam możliwość podzielenia się tym, czego nauczyłam się w Kanadzie. Moja pierwsza książka zostala wydana. Rok później, napisałam  dwie książki na temat inteligencji emocjonalnej (moja druga pasja). Obecnie, piszę książki biznesowe i poradniki  w języku polskim i angielskim.

Pisanie  stało się moją pasją. Długo nie wierzylam, że mogę to robić. Pisanie sprawia mi przyjemność, daje satysfakcję, poczucie spełnienia. Pasja jest głównym składnikiem szczęścia i kreatywności. Pasja jest tym, co motywuje nasze dążenie do spelnienia marzeń i to, co podnosi jakość naszego życia.

Wszystko jest możliwe, jeśli mamy w sobie głębokie pragnienie, aby coś osiągnąć.  Być może twój talent i pasja też są jeszcze nieodkryte. Nie rezygnuj, sprawdź, rozwiń swoje skrzydla i pokaż światu swoją wyjątkowość. Uczynisz swoje życie sensowne,  ciekawsze i szczęśliwsze.

Discover your Passion

The most fascinating challenge in life is how to overcome fear and inner battles and allow ourselves to live our dreams. For some, this moment comes unexpectedly, as an explosion of powerful emotions; for others, it takes years of developing interest and unwavering pursuit of a goal. When this pursuit engages us so fully that we experience enthusiasm, excitement, and energy, then passion is born. There are many different ways that passion can be discovered. In my case, my passion crystallized over many years and through many unexpected interruptions. When I was a child, my mother shared with me her love for books. Each fall, we diligently attended the book fair. On one occasion, I had a short conversation with one of the authors.  His confidence, eloquence, and sophisticated vocabulary made him seem like the smartest person in the world.  I wanted to be exactly like him and in that moment, I decided to become a writer. Over the years, however, I also wanted to be a teacher, a lawyer, a dancer, and a professional tennis player. I forgot about my first dream until I began studying literature and journalism. I was thrilled with my choice. I liked interviewing interesting people, writing and research. When I was completing my third article criticizing the communist government, my mother, concerned that my views would put me in jail, invited me to Canada, where she was residing at that time. I landed in Montreal. In 1981, Martial Law was declared in Poland, and I could not return to my country. I had to forget about my dreams and start building my new life. My biggest asset – command of the Polish language – meant nothing here. Nine years later, communism collapsed, and I decided to change my life and become a writer. I quit my well-paid job in the aerospace industry and announced that I was going to spend some time in our country place and write. I took my computer and my dog and started to think about what I could write. A few weeks passed before I had my title; by the third month, I had written barely a few paragraphs. At that moment, I gave up writing. Another nine years passed before I visited my country. I observed that in Poland, people had no idea how to find employment. I saw an opportunity to share what I had learned in Canada, and this is how I wrote my first book. A year later, I wrote two more books about emotional intelligence (my second passion). Presently, I am writing business books in both Polish and English. Books became my passion. Writing is a task to which I have been drawn all of my life, but I did not believe that I could do it. Now, it never seems like work. It gives me a pleasure, satisfaction, self-fulfillment, and energy. Finding passion should be a first step in self-discovery process. Passion is a major component of happiness and creativity. Passion is what motivates the pursuit of a dream and what improves quality of our life. Anything is possible, if we have a deep desire to achieve something and believe that we can do it. Perhaps your talent is undiscovered or a hobby. Pursue it, develop it, share it, and honor its uniqueness. Make your life interesting and meaningful.    

Witamy w Word Press (1)

Dziś postanowiłam przeczytać choć jedną z książek z serii " Word Press dla idiotow”, więc szybko z mojej biblioteki ściągnąłem elektroniczną wersję Lisy –Wilson.

Autorka pisze lekko i mój plan to czytać tekst codziennie co najmniej 1 do 2 godzin. Muszę zdecydowanie poprawić („uprofesjonalnić”) moją stronę internetową i dowiedzieć się więcej o blogowaniu.  Pani Wilson sugeruje zapoznanie się ze stroną problogger.net, na którą tylko zerknęłam  i wydaje się być bardzo przydatna. Darrena  Rowse, autora tej strony uważa się za dziadka wszystkich profesjonalnych blogerów.

Porada #1: w sprawie hosting: użyj firmę, która ma codziennie back-up twoich postów.

Muszę sprawdzić, czy Hostgator ma codzienne tworzenie kopii zapasowych. Weszłam na czat i znalazłam odpowiedź w sekundę. Tworzenie kopii zapasowych co 24 godziny. Świetnie!

Porada 2: aby zwiększyć ruch na naszej stronie, musimy dowiedzieć się o RSS: podaję źródło informacji

http://www.webreference.com/authoring/languages/xml/rss/intro/index.html

Nie miałam pojęcia, że istnieje różnica między wordpress.com i wordpress.org, dlatego powinniśmy dowiedzieć się, które oprogramowanie jest dla nas lepsze.

Jak się okazało kilka lat temu otworzyłam konto w wordpress.com i zupelnie o tym zapomniałam. Z trudem odnalazlam to zapomniane konto.

Wydaje się, że zaczynam projekt nie od początku, a z minus dziesięciu (- 10). Jestem bardzo zaniepokojona moim konglomeratem nieuporządkowanej wiedzy. Czasami Tabula Rasa (nie mylić z niewiedzą) jest lepsza niz taki rozgradiasz, jaki mam dzisiaj. Owszem, mam pewną wiedzę z programowania z lat 80-tych, czy użycie html sprzed trzynastu lat i kawałki info, o których czytam w internecie.

Na teraz odkładam wordpress.com na bok . Powędrujemy do wordpress.org

 

Welcome to Word Press (1)

Today, I have decided to read at least one of the books of the series Word Press for Dummies, so I have downloaded the work of Lisa Sabin-Wilson from my library.

She is an entertaining writer and I will keep reading every day for at least 1-2 hours. I need to improve my website and learn more about blogging. The author suggests a good website problogger. net  which I have screened and seems to be quite useful.  Darren Rowse is considered to be a grandfather of all professional bloggers.

Author’s advice 1: about hosting: use host which has daily back up of your posts.

I have to verify if Hostgator has daily back up. I went to live chat and found the answer in seconds. Back up is every 24 hours. Great!

Advice 2: in order to increase traffic to our site we should learn about RSS feeds: http://www.webreference.com/authoring/languages/xml/rss/intro/index.html

I had no idea that there is a difference between wordpress.com and wordpress.org so we should learn which software is suitable for our needs. A few years ago I had opened account with wordpress.com and I have forgotten about it completely.  I also had a hard time to locate my account on worpress.org

It seems that I am not starting from the beginning but from minus ten (- 10). I am very confused. Sometimes no knowledge is better that mish-mash I have today. I have some knowledge from DOS, PASCAL programming from 80-ties , some from html website I operated 13 years ago and pieces of info I am reading on the Internet.

For now I am leaving wordpress.com aside . For the next reading I go directly to wordpress.org

Mission and Goals

Honestly, I did not expect my blog to be red or viewed for some time. So I thought I have a lot of time to learn and brush my website to a better, professional image. Well, please be patient; remember that I am on learning curve (as maybe many of you). I am not a computer wizard with todays technology and while I was trying to fix my blogs I made some unexpected changes. Now, I do not know what I did. I have to start again. Also, I am working on a few Polish projects (my regular newspaper column, two books in process and big conference in April 2015) so our pace will be probably too slow for you but on the other hand it will give you time to digest some of your future content and product and goals. Think well about your mission and goals. cropped-cropped-Zycie-e1411398795836.jpg The best mission statement should be in 1to maximum 3 sentences, no longer. Mission is your life compass. Mission has to be memorized by your mind and by your heart. Mission should be a long term vision of what you would like to achieve. By the end of the day ask yourself if at least one action was in congruence with your mission. Should be. If not, then go back to your goals and agenda. Goals should be in writing and placed in a visible place. In January 2013 Forbes Magazine's reported that only 8% of people reach heir goals stated in the beginning of the year, but 50% more people are successful when they have them in writing and placed in a visible place. I keep them on the fridge. We should read them before or with morning coffee  (I love my morning cappuccino). Then our brain will grasp proper neuropath which will help us to notice everything pertaining to these statements. Goals should be very specific. Below is an example of my general commitment: 3 articles a month, 20,000 words in writing a book per month and 2 hours a day of uninterrupted writing. The last goal is very important: we need allocation of time without interruptions. It does not have to be long, just systematic. If we do something small but every day, we certainly move ahead.  We can start with 30 minutes a day. I suggest list all your specific tasks with the dates. Do not worry about not meeting your deadlines. Just move to the next date. Make sure that you have a good order and priorities. Use the project management skills: verify which task has to be completed before the next one. Verify if you will not face idle period because you have omitted a few preliminary steps. Talk (or write) to people who had achieved what you plan to achieve and ask them what they needed to do. Contact top professionals in your field. Usually they are very helpful. If some do not answer, go to the next person. 23 years ago I wrote to prof. Peter Salovey (scientist and creator of term Emotional Intelligence) asking a few questions. He had answered all my questions and send me tones of materials and became my best mentor until today. Do not be intimidated by asking questions. I believe that there are not stupid questions!                    

The First Serious Delay

Real life brings unexpected surprises and I needed to stop this project for a few months but I am back. The most important thing is not to give up. The successful people fall and pick up, fall again, learn and they come back again, hopefully stronger. Presently, I am lost in posts and publishing. I tried to update my site and forgot where and how I placed my posts. So I have to review youtube videos again.    

The Start

Read the text in the post “EQ Academy Project” (by the way EQ stands for Emotional Quotient),

Now we need to buy a domain and hosting, the location on the server. I chose a hosting with the company www.hostgator.com  

However, before we start designing our website, we need to know clearly what is our specialty, niche and branding. Product or service? What product? Why is this product worth paying for, and why someone should buy from us?

In the past I had many fancy and expensive websites but  they only fulfilled my Ego. They were not generating any traffic or sales in spite of my hard work. Then I did not understand the principals of web world. My friend, and one of the best guru on the Internet Marketing, Peter Jaśniewski, was telling me all these things many years ago, but I did not listen. Now chapeau bas to him.

You can find a lot of information on youtube.com  I like Joshua Jackson's directions. We have nothing to lose because we get a super-duper important knowledge of social networks advertising and marketing.

Today I had a lot of stress, because I'm not a computer genius and half a day I followed the instructions on youtube. The result is this page. But the best is an enemy of good so I will improve my site later.  

This was our first step to success.

EQ Academy Project

Who does not want to be happy, healthy and wealthy?

Welcome to the adventure, which is supposed to make us prosperous and famous experts. The adventure lies in the following principal: by copying three famous millionaires we will build our own Empire and see if it works!

In several months, John Locke and Brandon Burchard received cheques in excess of a million dollars by applying some of the few rules of contemporary marketing. I do not know abot Nick’s Daws finances, but  I am sure he is successful.

So we had started website on  May 01, 2014 and today, we restart the idea on September 22, 2014. I will be writing about all activities in real time ad hoc, as we go!  Those who are joining us now, they still have a chance to be ahead of me.  All blogs will be available in the archives.

Good luck!